Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашата Политиката за личните данни
Общи условия на сайта | Поверителност на личните данни | Бисквитки в сайта

Общи правила и условия за търговия на „Несто КГ” ЕООД, Несто ЕООД и Комиц-В.Т. ЕООД, Велико Търново, България. 
По-долу за краткост „Несто КГ” ЕООД, Несто ЕООД и Комиц-В.Т. ЕООД се означават с КГ, а купувачът на стоката (респ. ползвателят на услугата) се означава с Клиент

I. Предмет
(1) Настоящите Общи правила и условия за търговия са приложими за всички продажби и услуги, извършвани от КГ.
(2) Всички различаващи се от тях условия на Клиента, които не са изрично приети от КГ, са неприложими, дори когато КГ не е възразил срещу тях. 
(3) Обхватът и интерпретирането на настоящите Общи условия и правила за търговия, както и форматът и интерпретирането на юридическите отношения с Клиента са съобразени изключително със законите на Република България. Условията на Конвенциите на ООН за договорите за международна продажба на стоки (Хага 1964 г., Виена 1980 г.) са неприложими в настоящите Общи прави и условия за търговия.
(4) Неприложимостта на отделна клауза от настоящите Общи правила и условия за търговия или части от нея не оказва влияние върху приложимостта на останалите клаузи. 

II. Място на изпълнение
За всички задължения, произтичащи директно или индиректно от настоящите Общи правила и условия за търговия, включително задължениятя за плащания, място на изпълнение е седалището на КГ, Велико Търново, България

III. Оферти, обхват на доставките и приключване на договора
(1) Офертите за продажба или извършване на услуга на КГ не са юридически задължаващи за КГ.
(2) Поръчката за покупка е задължаваща за Клиента. Поръчката за покупка трябва да бъде приета от КГ до 4 седмици. Единствено потвърждението на поръчка от КГ има тежест за размера на задължението съгласно договора.
(3) Дори след изпращане на потвърждението на поръчка КГ си запазва правото да прави изменения в конструкцията, модела, избора на материал, спецификации и дизайн, доколкото тези изменения не противоречат на потвърждението на поръчка от КГ или поръчката за покупка на Клиента. Освен това Клиентът трябва да се съгласи с предложенията на КГ, доколокто те са основателни. 
(4) Частични доставки са разрешени.
(5) Доставката не включва зидарска работа, фиксиращи подпори и други възможни промени по тръби или други присобления и инсталации, както и премествания или промени, необходими за инсталиране на поръчаните машини, или каквато и да е работа, която не е изрично посочена в представената оферта или потвърждение на поръчка.
(6) Документи като снимки, схеми, спецификации на размери и тегло и други технически данни, които са основа на офертата или потвърждението на поръчка, по правило да се считат за приблизителни и не са задължаващи за КГ. 
(7) Ако частите и машините трябва да отговарят на технически стандарти и/или юридически клаузи на чуждестранна държава, Клиентът трябва да направи уведомление преди подписването на договора и трябва да обезпечи провеждането на необходимите тестове, проверки и преустройства, като разходите се поемат от Клиента.

IV.     Цени и условия на плащане
(1) Плащанията трябва да се извършват без остъпки, такси и разходи за КГ. Клиентът поема всички разходи по отстъпки, курсови разлики, събирания, финасирания. 
(2) Представители на КГ нямат право да събират дължими суми без изрично упълномощаване.
(3) Цените са валидни EXW (Incoterms 2010), разходите за транспорт и застраховка не са включени, респективно се добавя ДДС. 
(4) Ако са изминали повече от четири месеца между подписването на договора и доставката, като КГ не е отговорен за забавянето, КГ има право да увеличи стойността съобразно разходите за поддръжка, труд и други спомагателни разходи, направени от КГ. Ако продажната цена се увеличи с повече от 10% Клиентът има право да се откаже от договора.
(5) Ако КГ изпълнява модификации по искане на Клиента, допълнително възникналите разходи трябва да бъдат поети от Клиента.
(6) В случай на необосновано забавяне на плащанията лихва в размер на 8%, добавени към основния лихвен процент на БНБ, ще бъде начислена за плащане. На Клиента обаче ще бъде позволено да докаже, че КГ не е понесъл загуби от тази забава или тези загуби са незначителни. 
(7) Получените авансови плащания (капаро) са гаранция, че стоката е запазена за Клиента. Получените авансови плащания (капаро) не подлежат на връщане.
(8) В случай, че не е уговорено друго, общата стойност на стоките трябва да бъде платена по банковата сметка на КГ (или в брой) преди товаренето.
 
V.     Прихващане и удръжки
Не са приложими освен ако искането за прихващане е неоспорвано или установено законно.

VI.     Време за доставка
(1) Посочването на дата на доставка не е задължаващо. То е направено в знак на добра воля и ще бъде адекватно удължено, ако Клиентът забави или не успее да изпълни необходимите или уговорените си ангажименти. Времето за доставка може да се удължи също при индустриални спорове, стачки, масови уволнения, форс-мажорни и други обстоятелства, които са извън обсега на КГ, като забава на пратки от доставчици, забава от превозвач, липси на материали или енергия. Поправки и промени в стоките за доставка, изисквани от Клиента, също водят до адекватно удължаване на срока на доставка.
(2) В случай на забавяне по вина на КГ, след изтичане на определен разумен допълнителен срок, вредите причинени от забавянето, доказани от Клиента, се ограничават до 0.5% от нетната стойност на забавената доставка на месец, но не повече от 5% от нетната стойност на забавената доставка, освен в случай на анулиране на договора. Бъдещи искове от Клиента няма да бъдат признавани, освен в случай, че КГ действа умишлено и нехайно.

VII.     Прехвърляне на риска
Прехвърлянето на риска, организирането на транспорта и разходите за застраховка за всяка отделна доставка се договарят и отбелязват във фактурата съгласно Международните Търговски Правила INCOTERMS 2010. 

VIII. Анулиране на договора / Компенсация / Отказ на акцептиране
(1) Ако Клиентът се откаже от договора без вина от страна на КГ, Клиентът трябва да плати на КГ 30% от продажната стойност, освен ако Клиентът не докаже, че никаква или минимална вреда не е насена на КГ след отказа от договора. КГ си запазва правото да поиска по-голяма компенсация или изпълнение на договора.
(2) Същото важи в случай че Клиентът не изпълни задълженията си във връзка с плащане на капарото или всеки друг договорен ангажимент за плащане или плащането се забави. В тези случаи КГ има право да се оттегли от договора и да изиска компенсация от Клиента 30% (описана в т. VIII.1) без да му бъдат предявявани други искове.
(3) При забавяне на приемането от страна на Клиента, в случай на следващ иск от КГ, и независимо от задължението за приемане на клиента, 0.5% от стойността на фактурата на месец ще бъдат дължими за плащане. 

IX. Запазване право на собственост.
(3) КГ запазва правото си на собственост върху доставените стоки до пълното им заплащане. Правото на собственост остава валидно докато всички искове, включително бъдещи и подготвяни такива, произтичащи от търговските взаимоотношения между КГ и Клиента, бъдат уредени.
(4) Клиентът няма при доставка от КГ и трябва да се съхраняват безплатно до деня на предаване.
(5) Започната процедура по несъстоятелност срещу Клиента дава право на КГ да прекрати договора и да изиска незабавно предаване на стоката. 

X. Гаранция / отговорност за дефекти
(1) Гаранцията се дава по отношение на дефекти само на фабрично ново оборудване за период от 12 месеца. Независимо от датата на пускане в експлоатация на оборудването, гаранцията важи не повече от 12 месеца от датата на доставка на оборудването.
(2) Ако покупката за двете страни е търговска сделка, Клиентът трябва да провери стоката незабавно след получаването й, доколкото това е възможно в хода на извършваната съобразно закона сделка, и, ако се установи дефект, да изпрати незабавно рекламация на КГ. Ако Клиентът не изпрати уведомление за дефект, стоката се счита за приета, освен ако дефектът не може да бъде открит при първоначална проверка. 
(3) При възникване на дефекти в рамките на законовия гаранционен срок, КГ има право първо на допълнително изпълнение, по избор на КГ отстраняване на дефекта или допълнителна доставка. Ако и едва когато допълнителното изпълнение се е провалило, Клиентът има право по свой избор да изиска намаляване на обезщетението или анулиране на договора. Всички други права по гаранцията са изключени.
(4) Станалата в рамките на гаранционния срок, поради обстовятелства по вина на КГ, неизползваемата част трябва да се доставки на КГ за сметка на Клиента. Доставката за замяна от страна на КГ се извършва при същите условия за експедиция, както първоначалната доставка. 
(5) Други претенции от страна на Клиента, и в частност последвалите от дефекта щети, доколкото те не са в резултат от липсата на гарантирани качества, са изключени. Това не важи при щети засягащи живот, телесни повреди или здраве, както и при умисъл, груба небрежност или нарушаване на някое задължение от КГ, чието изпълнение дава възможност за съобразеното със закона изпълнение на договора и на чието спазване Клиентът винаги може да има доверие (съществени договорни задължения). Това не засяга претенциите относно отговорността за продукта от страна на КГ. 
(6) Не се дава гаранция за неподходящо или не по предназначение използване на машина, особено при неспазване документацията на машината. Също така гаранцията не важи при погрешен монтаж, респективно грешно пускане в експлоатация от Клиента или трети лица; електрически части и оборудване, при естествено износване (напр. при части от режещ комплект като ножове, решетки и т.н., както и уплътнения и други части, явяващи се консуматив за работа на машината), при погрешно и небрежно третиране, при поддръжка несоъобразена с правилата, при използване на неподходящи производствени средства, при дефектни подготвителни работи (напр. строителни работи) от страна на Клиента или трети лица, при химически, електрохимически или електрически въздействия, доколкото за тях не отговаря КГ. 
(7) Гаранцията в чужбина е обект на решение на КГ, освен ако инсталирането не е извършено или възложено от КГ или в случай че това е в противоречие с законовите норми. 

XI. Отговорност
В случай на нарушаване на задълженията само от небрежност от страна на КГ, неговия законов представител или помощен персонал на КГ, отговорността на КГ е изключена. Това не важи за щети, касаещи живот, телесни повреди или здраве, както и при умисъл, груба небрежност, или нарушаване на някое задължение на КГ, чието изпълнение дава изобщо възможност за съобразеното със закона изпълнение на договора и на чието спазване Клиента винаги може да има доверие (съществени договорни задължнеия) или при липса на писмено гарантирани качества. 

XII. Общ регламент относно защитата на данните
(1) В хода на дейността си или в хода на изпълнение на законови задължения другата страна може да разреши от КГ да бъдат обработвани лични данни за насрещната страна и / или лица, свързани с насрещната страна и / или лица, които работят там. КГ ще осигури подходящо ниво на безопасност с оглед на рисковете, свързани с обработката и естеството на личните данни, които трябва да бъдат защитени. Това се прилага само ако и доколкото тези данни се намират в (компютърната) система или в ИТ инфраструктурата на КГ. Обработката на лични данни се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните GDPR
(2) КГ внимателно обработва личните данни, предоставени от насрещната страна. Личните данни са достъпни само за КГ и няма да бъдат разкривани на трети страни, освен в хода на дейности и / или случаи, при които КГ е длъжно да направи това по силата на закон и наредба и / или съдебно решение за това.
(3) В случай на изтичане на данни, ако е необходимо и разумно възможно, от насрещната страна ще сътрудничи с КГ, така че да може да изпълни своевременно задължението за докладване, основано на GDPR.
(4) Другата страна също така носи отговорност за изпълнението на приложимите закони и наредби в областта на защитата на личните данни и обезщетява КГ за разходи и щети в резултат на искове от трети страни във връзка с небрежно изпълнение на GDPR от другата страна.

XIII. Съд на юрисдикция
Мястото на юрисдикция за всички спорове е Велико Търново, България.. КГ има право да извършва правни действия пред съда, имащ юрисдикция за седалището на Клиента или за негов клон. 

Издание 05/2019 г.
 

„Несто КГ” ЕООД "Несто" ЕООД „Комиц – В.Т.” ЕООД

Ул. „Никола Габровски” № 20
000 Велико Търново
България
ДДС № BG201808727

Тел. 062 623536
Факс 062 615619
ffice@nesto.bg
www.nesto.bg  

ул. "Никола Габровски" № 20
5000 Велико Търново
България
ДДС № BG104507799

Тел. 062 623536
Факс 062 615619
office@nesto.bg
www.nesto.bg   

ул. „Никола Габровски” № 20
5000 Велико Търново
България
ДДС № BG104672797

Тел. 062 623536
Ф акс 062 615619
office@nesto.bg
www.nesto.bg 

НАМЕРЕТЕ НИ В YouTube
nesto bulgaria Абониране
Изкупуваме Употребявани Машини
Изкупуваме употребявани машини за месопреработка, млекопреработка, сладкарство и опаковъчни машини
ПРЕДЛОЖИ МАШИНА